Analýza životaschopnosti populace

V příštím roce bude jedním z cílů projektu Trans-Lynx zpracovat analýzu životaschopnosti bavorsko-rakousko-české populace rysa ostrovida. Díky ní bude možné odhadnout, zda a za jakých podmínek bude rys i nadále součástí zdejší přírody a co jeho zdejší výskyt ohrožuje.

Ilustrační obrázek. Grafické znázornění výsledků analýzy živoschopnosti populace.

Analýza životaschopnosti populace (Population Viability Analysis, PVA) je statistická metoda umožňující odhadnout, s jakou pravděpodobností populace přežije, pokud se budou proměňovat nejrůznější faktory ovlivňující jeho výskyt zde – například kvalita biotopů, míra fragmentace prostředí lidskými aktivitami či míra pytláctví. Tato metoda je často používána právě pro modelování populace ohrožených druhů.

Vypouštění rysa v 80. letech nedaleko Stožce. Foto: Ludvík KuncPro modelování budoucích trendů a scénářů vývoje populace je v první fázi nutné co nejpodrobněji zmapovat a popsat historii populace. Ta v tomto případě začíná v roce 1970 reintrodukcí tří rysů v Bavorsku a následně v osmdesátých letech minulého století dalších sedmnácti zvířat z Karpat na české straně.  Do modelu se vkládají údaje o poměru pohlaví mezi reintrodukovanými zvířaty, ale také například počty zvířat v následujících letech, počty narozených mláďat a řada dalších dat. Rekonstruovat vývoj přeshraniční populace je značně obtížný úkol, protože v minulých desítkách let neexistovaly takové technické možnosti mapování zvířat a nelehké je i nalézt archivované záznamy o jejich sledování.

Monitoring rysa ostrovida za pomoci fotopastí či telemetrické sledování zvířat prováděné na českém, bavorském i rakouském území přináší přesnější informace o stavu této populace. Další možností, jak získávat údaje o početnosti rysa, jeho rozmnožování či areálu výskytu je také zimní mapování pobytových znaků (stopování). Nedílnou součástí tohoto monitoringu je rovněž následné zpracování DNA analýz nalezených vzorků trusu, moči či chlupů.

Prováděný monitoring umožňuje vložit do modelu potřebná data o reprodukci rysů, důvodech a míře mortality či případech pytláctví. Na základě těchto dat zpracuje software scénáře vývoje populace, které ukazují, jaká je pravděpodobnost vyhynutí populace při vložených hodnotách faktorů a také, jak se tato pravděpodobnost změní, pokud se hodnoty některých veličin promění. 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr